תוכן כרך 9
המורכבות התרמית-אנושית בסביבה הפתוחה: השפעתם של גורמים מיקרו-מטאורולוגיים על העומס התרמי בתנאי חוץ בישראל - ניתוח תיאורטי באמצעות מודל ביו-מטאורולוגי
תוכן כרך 8
סקירת ספר: יצירת דקר האימפריאלית: היסטוריה וארכיטקטורה
נקודות מפתח בתקופת הפלאו-אנתרופוקן (Palaeo-Anthropocene) בישראל - פעילות אנושית בעבר כמעצבת המרחב של הנוף הנוכחי
ממרחב כליל לעצימות המרחב: דינמיקה בין-תרבותית של ייצור מרחב ומשמעותה הפוליטית
עיצוב המרחב בישראל בעידן של אי-ודאות

ISSN 1565-4958
כתב העת 'הרשת הגאוגרפית' מוכר ע"י הות"ת ככתב עת מדעי לצורך תקצוב האוניברסיטאות
כתובת: המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע 84105
טלפון: 08-6472001/2/3 shaul@bgu.ac.il e-mail: פקס: 08-6472821